Oysy CAKE

AD+D: Keiichiro Tajiri / PH: Gozen Koshida / CL: Shibata Shoten